Sản phẩm

NPK 23-23-0
PHÂN BÓN CAO CẤP, TAN NHANH
NP 30-30
PHÂN BÓN CAO CẤP, TAN NHANH
NPK 15-5-30
PHÂN BÓN CAO CẤP, TAN NHANH
SIÊU TĂNG TRƯỞNG, TO BÓNG TRÁI
NPK 16-16-8
PHÂN BÓN CAO CẤP, TAN NHANH
THÍCH HỢP CHO LÚA
NPK 17-17-17
PHÂN BÓN CAO CẤP, TAN NHANH
SIÊU RA HOA - NUÔI TRÁI
NPK 18-3-22
PHÂN BÓN CAO CẤP, TAN NHANH
TO BÓNG TRÁI, CHẮC HẠT
NPK 18-8-26
PHÂN BÓN CAO CẤP, TAN NHANH
SIÊU TO - BÓNG TRÁI - CHẮC TRÁI
NPK 19-9-19
PHÂN BÓN CAO CẤP, TAN NHANH
NPK 20-20-15
PHÂN BÓN CAO CẤP, TAN NHANH
NPK 22-5-27
PHÂN BÓN CAO CẤP, TAN NHANH
SIÊU TO - BÓNG TRÁI - CHẮC TRÁI
NPK 25-25-5
PHÂN BÓN CAO CẤP, TAN NHANH
SIÊU TĂNG TRƯỞNG, SIÊU RA HOA
NPK 30-10-10
PHÂN BÓN CAO CẤP, TAN NHANH
SIÊU TĂNG TRƯỞNG - TO BÓNG TRÁI
NPK 30-20-5
PHÂN BÓN CAO CẤP, TAN NHANH
SIÊU TĂNG TRƯỞNG - SIÊU RA HOA
NPK 32-10-10
PHÂN BÓN CAO CẤP, TAN NHANH
SIÊU TĂNG TRƯỞNG - TO BÓNG TRÁI