Sản phẩm

KALI-SILIC 61%
PHÂN BÓN CAO CẤP, TAN NHANH
NPK 16-16-8
PHÂN BÓN CAO CẤP, TAN NHANH
THÍCH HỢP CHO LÚA
NPK 17-17-17
PHÂN BÓN CAO CẤP, TAN NHANH
SIÊU RA HOA - NUÔI TRÁI
NPK 18-3-22+TE
PHÂN BÓN CAO CẤP, TAN NHANH
TO BÓNG TRÁI, CHẮC HẠT
NPK 18-3-22+TE CHO LÚA
PHÂN BÓN CAO CẤP, TAN NHANH
CHUYÊN RƯỚC ĐỒNG LÚA
NPK 18-8-26+TE
PHÂN BÓN CAO CẤP, TAN NHANH
SIÊU TO - BÓNG TRÁI - CHẮC TRÁI
NPK 19-9-19+TE
PHÂN BÓN CAO CẤP, TAN NHANH
NPK 20-15-6+TE
PHÂN BÓN CAO CẤP, TAN NHANH
CHUYÊN DÙNG CHO LÚA - GIAI ĐOẠN 2
NPK 20-20-15+TE
PHÂN BÓN CAO CẤP, TAN NHANH
NPK 22-5-27+B+TE
PHÂN BÓN CAO CẤP, TAN NHANH
SIÊU TO - BÓNG TRÁI - CHẮC TRÁI
NPK 30-10-10+TE
PHÂN BÓN CAO CẤP, TAN NHANH
SIÊU TĂNG TRƯỞNG - TO BÓNG TRÁI
NPK 30-20-5-TE
PHÂN BÓN CAO CẤP, TAN NHANH
SIÊU TĂNG TRƯỞNG - SIÊU RA HOA
NPK 32-10-10+TE
PHÂN BÓN CAO CẤP, TAN NHANH
SIÊU TĂNG TRƯỞNG - TO BÓNG TRÁI
NPK 45-0-1+TE
PHÂN BÓN CAO CẤP, TAN NHANH
SIÊU TĂNG TRƯỞNG